افراد

یک حرف برای نشان دادن اینکه نام خانوادگی با چه حرفی شروع می شود را انتخاب کنید.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ( |

 Surnameافراد
1Facey١
2Farmer١
3Farnham٣
4Farr١
5Fawcett١
6Felise١
7Felise-Anderson١
8Fellingham١
9Ferguson٣
10Ferris١
11Finlay١
12Finney١
13Fitch١
14Fitzgerald١
15Flatt١
16Fletcher١
17Flynn٢
18Foden١
19Foley١
20Foote١
21Forgie١
22Forrester١
23Foster٤
24Foulger١٠
25Fowler٢
26Fox١
27Francis٧
28Franklin١
29Fraser٩
30Freeman١
  Total individuals: ٦٢
Total surnames: ٣٠