افراد

یک حرف برای نشان دادن اینکه نام خانوادگی با چه حرفی شروع می شود را انتخاب کنید.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ( |

 Surnameافراد
1Keir٢
2Kelleher١
3Kells١
4Kelman١
5Kemp٢
6Kerr١
7Kiddie١
8Kiddle١
9Kimber١
10King٣
11Kingsbury١
12Kirby١
13Klein٢
14Knox١
15Kronish٧
16Kunkle٢
  Total individuals: ٢٨
Total surnames: ١٦